Целодневно обучение

Подобряване на качеството на образованието чрез въвеждане на целодневно   обучение

През учебната
2017/ 2018  година в Тринадесето основно училище „Св. П. Хилендарски“
се реализира проект:

„Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна    организация на учебния процес”

През учебната 2017 / 2018 година в

Тринадесето основно училище „Св. П. Хилендарски“  град Стара Загора са сформирани следните  групи ЦДО:

ЦДО 1 а клас – г-жа Стоянка Станчева

ЦДО 1 б клас – г-жа Марина Геренска

ЦДО  2 а клас – г-жа Надя Тончева

ЦДО 2 б клас – г-жа Яна Николова

ЦДО 2 в клас – г-н Диян Тодоров

ЦДО 3   клас – г-жа Илияна Енева

ЦДО 4   клас – г-н Жулиен Михайлов

ЦДО  5 -7 клас – г-жа Златинка Митева

Обща цел на проекта:

Подпомагане процеса на ефективно  въвеждане на целодневната организация на учебния процес за ученици от I до VIII клас от средищните училища в страната. Целодневната организация на учебния процес включва пълния образователен цикъл /задължителна подготовка, задължително– избираема подготовка, свободно-избираема подготовка, самоподготовка, отдих и игри, хранене/ за постигане на общодостъпно, базисно знание основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

Специфични цели:

1. Утвърждаване на средищните училища като инструмент в политиката за
модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.

2. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в средищните
училища чрез:

а) насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и
умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;

б) създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;

в) подобряване материалната база на средищните училища с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес.

3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез:

а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни
социални, етнически и културни общности;

б) създаване възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и
конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната
организация на учебния процес;

в) повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”.

Информация за
стартирането и реализирането на дейности по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС” може да намерите в 
раздел „Добри практики” на сайта на РИО – Стара Загора

и на адрес: http://allday.mon.bg/?m=1

2013-2014

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *