Достъп до информация

Политика за поверителност на личните данни в

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

1. Обща информация

От 25 май 2018 г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

2. Приложение на настоящата Политика за поверителност

В качеството си на администратор на лични данни, XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

2.1 Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование:

  XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

 • Булстат / ЕИК: 000808327
 • Седалище и адрес на управление:гр. Стара Загора кв. „Казански“
 • ул. „Димитър Маджаров“ №1
 • Лице за кореспонденция: г-н Иво Радков
 • E-mail: ou13sz@abv.bg
 • Телефон.: 042/671 038
 • работно време на канцеларията : 8.00 – 16.30 от понеделник до петък

2.2 Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наименование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
 • Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

е администратор на личните данни (т.е. информацията, която идентифицира конкретно лице, като например име и фамилия или адрес на електронна поща), които събираме от и за вас чрез уебсайта.

Настоящата Политика за поверителност важи за всички потребители, включително тези, които използват уебсайта без да са регистрирани или абонирани за услуги в него.

3. Видове лични данни които събираме

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

може да събира за единствено следните данни:

 • име и фамилия
 • телефонен номер
 • адрес на електронна поща

които предоставяте, като попълвате форми за контакт в сайта

Ние обаче не събираме специални категории лични данни за Вас, като например лични данни, разкриващи:

 • расов или етнически произход
 • политически възгледи
 • религиозни или философски убеждения
 • членство в синдикални организации
 • обработка на генетични данни
 • биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическо лице
 • данни относно здравословното състояние
 • сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице
 • лични данни, свързани с осъдителни присъди и престъпления.

4. Цели при събирането на личните ви данни

Основната причина, поради която събираме личните Ви данни е да Ви осигурим достъп до уебсайта или услугите на  XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора  както и да осъществим взаимодействието Ви с такива услуги.

Понастоящем единствено обработваме данните Ви с цел:

 • Обработка на запитвания
 • Оказване на съдействие
 • Персонализирана комуникация с вас

Предоставянето на личните Ви данни не е задължително. Ако обаче решите да не предоставяте личните си данни, може да нямате достъп за използване на някои от функциите на уебсайта.

Понастоящем не обработваме данните ви с цел изпращане на:

 • оферти
 • маркетингови съобщения

Ако планираме такива действия в бъдеще, то ще бъде направено само с предварителното ви съгласие.

5. Принципи при събирането на личните ви данни

Сигурността на данните Ви е приоритет за нас.

За тази цел XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора е предприело адекватни административни, технически и физически мерки за защита на личните ви данни срещу загуба, кражба и неразрешено използване, разкриване на модификации.

6. Срок на съхранение на личните Ви данни

Ще запазим данните ви само за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са събрани, както е посочено в настоящата Политика за поверителност. Във всеки случай, личните данни, събрани за целите, посочени в т. 4 от настоящата Политика за защита на личните данни, се запазват за времето, необходимо за предоставяне на достъп до уебсайта.

В края на периода на запазване личните ви данни ще бъдат анулирани, анонимизирани или обобщени.

7. Предаване на лични данни за обработване

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679., като Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора може да сподели личните ви данни трети страни доставчици, които извършват обработването от името на XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора и/или свързаните лица с него.

8. Прехвърляне на личните ви данни в чужбина

Личните ви данни могат да бъдат прехвърлени в други държави в рамките на или извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Винаги проверяваме, дали са налице адекватни и подходящи предпазни мерки, съответстващи на приложимите закони за защита на личните ви данни.

9. Вашите права по отношение на личните данни?

9.1 Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на посочения в т. 2.1 email.

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

9.2 Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна форма.

Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

9.3 Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

.

9.4 Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора изтриване на свързаните с Вас лични данни, а XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо

  XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане чрез писмено искане, изпратено до

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

.

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

9.5 Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на

  XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

  да провери точността на личните данни

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено
 • XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции

 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на

  XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

  имат преимущество пред Вашите интереси

9.6 Право на преносимост

Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на П

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

с искане по имейл.

Вие можете да поискате от

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

9.7 Право на получаване на информация

Вие можете да поискате от

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити.

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

9.8 Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

10. Актуализации на настоящата Политика за поверителност

XIII ОУ „Св.П.Хилендарски“ – град Стара Загора

може да променя или актуализира настоящата Политика за поверителност, за да се гарантира спазването на приложимото право.

Моля, погледнете посочената в началото дата на влизане в сила на настоящата Политика за поверителност, за да видите кога е била последно актуализирана.

 ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ